OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

15. 05. 2021

Bohemia InvestmentČlánkyBlog › Ochrana osobních údajů


Politika ochrany soukromí a osobních údajů
Ochranu Vašeho soukromí a osobních údajů považujeme za svou prvořadou povinnost. S Vašimi osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnými právními předpisy. Politikou ochrany soukromí a osobních údajů Vám poskytujeme informaci o zpracování Vašich osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost Bohemia Investment s.r.o. IČO: 27063801, se sídlem Slezská 825/24, Praha 2 provádí zpracování osobních údajů fyzických osob při výkonu své zprostředkovatelské činnosti a při poskytování a nabízení služeb fyzickým osobám.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME
Zpracováváme pouze ty osobní údaje a v takovém rozsahu, abychom Vám mohli poskytovat naše služby, abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a dále abychom také chránili naše oprávněné zájmy.
Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů: Vaše identifikační a kontaktní údaje, sociodemografická data (jako např. věk či rodinný stav), informace o Vašem využívání našich produktů a služeb a plnění smluv (např. transakční údaje) a další nezbytné údaje. Informace získáváme jednak přímo od Vás při uzavření a v průběhu plnění smlouvy, a také od jiných osob a z veřejně dostupných zdrojů.

Účely zpracování osobních údajů, pro které potřebujeme Váš souhlas
Zpracování shora uvedených osobních údajů je v souladu s právní úpravou ochrany osobních údajů, neboť jeho právním důvodem je zpracování, které je:
nezbytné pro splnění smlouvy, pro přípravu podkladů nezbytných pro uzavření smlouvy nebo pro přípravu návrhu smlouvy
nezbytné pro splnění našich zákonem stanovených povinností a povinností našich Obchodních partnerů při poskytovaní jednotlivých produktů
nezbytné pro účely oprávněných zájmů, pokud je nárokujeme
nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

AUTOMATICKÉ ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V rámci poskytování našich služeb může docházet k automatizovanému zpracování některých údajů, tzv. profilování. Profilování spočívá v automatizovaném zpracování osobních údajů za použití informačních systémů a jeho cílem je zkvalitnění našich služeb a jejich přizpůsobení pro Vaše potřeby. Žádné rozhodnutí se však neděje čistě na základě automatizovaného zpracování, vždy rozhodují lidé a Vy máte právo se k výsledkům profilování vyjádřit.

Příjemci Vašich údajů

orgány veřejné moci na základě jejich zákonného zmocnění a v jeho rozsahu
příslušný Obchodní partner, v rozsahu odpovídajícím účelu zpracování a právnímu titulu zpracování
poradcům, kteří na základě smlouvy o obchodním zastoupení v rozsahu nezbytném pro jednání s klientem za účelem zprostředkování nabídky produktů
smluvním partnerům, kteří nám poskytují účetní, daňové, a právní služby a IT služby (softwarové aplikace, webhosting, datová úložiště) a jež splňují standardy ochrany osobních údajů. 

Obchodními partnery se rozumí společnosti, jejichž produkty zprostředkováváme (např. pojišťovny, banky, stavební spořitelny, penzijní společnosti atd.). Právní důvod zpracování osobních údajů je u Obchodních partnerů založen na uzavřené smlouvě a na povinnostech z ní vyplývajících nebo na návrhu na uzavření smlouvy. 

Doba zpracování Vašich údajů
Osobní údaje uchováváme jen po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu. Pro poskytování našich služeb zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání Vaší smlouvy, po ukončení smluvního vztahu po dobu nezbytně nutnou a vyžadovanou právními předpisy. 

Jaká máte práva
Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. V případech zpracování Vašich údajů, ke kterým jste udělili souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud budete chtít odvolat souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování Vašich údajů, nebo vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, máte právo na výmaz či omezení zpracování. 

KDE NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT
Svá práva můžete uplatnit a své dotazy nebo připomínky nám můžete sdělit telefonicky na lince 241 442 732, emailem na adrese info@bohemiainvestment.cz nebo písemně na korespondenční adrese Brabcova 1159/2, 147 00 Praha 4.