REKLAMAČNÍ ŘÁD

12. 07. 2021

Bohemia InvestmentČlánkyBlog › REKLAMAČNÍ ŘÁD


Pokud chcete reklamovat službu poskytnutou společností Bohemia Investment s.r.o., nebo některým z jejich obchodních partnerů, případně chcete podat stížnost na jejich činnost, postupujte dle následujících pokynů.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Společnost
Tento reklamační řád vydává společnost Bohemia Investment s.r.o. se sídlem Slezská 825/24, 120 00 Praha 2, IČO 27063801, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 93611, adresa kanceláře Brabcova 1159/2, 147 00 Praha 4 (dále též jen „Společnost“).

Co tento reklamační řád upravuje?
Tento reklamační řád upravuje příjem a vyřizování reklamací a stížností osob, které

 1. na základě zprostředkovatelské činnosti Společnosti nebo jejího zástupce zprostředkovávajícího individuální pojištění uzavřou pojistnou smlouvu coby pojistník,
 2. jsou zájemci o uzavření pojistné smlouvy,
  (osoby uvedené pod písm. a), a b) výše dále společně též jen „Klient“) vůči Společnosti.

Co je to reklamace a co je to stížnost?
Reklamací se rozumí jakékoli sdělení Klienta poukazující na to, že Společnost poskytla na základě smlouvy uzavřené s Klientem Klientovi plnění v nedostatečném rozsahu, v nedostatečné kvalitě anebo s jakoukoli jinou vadou, bez ohledu na to, zda Klient s tímto sdělením uplatňuje jakékoli právo.

Stížností se rozumí jakékoli jiné sdělení Klienta poukazující na jakýkoli nedostatek v činnosti Společnosti, jejích Pracovníků nebo se Společností spolupracujících osob (zejména zástupců sjednávajících pojištění) nebo jakékoli jiné vyjádření nespokojenosti Klienta se Společností. 

(Stížnosti a reklamace dále společně též jen „Stížnosti“).

Jak můžete reklamaci či stížnost podat?
Společnost přijímá stížnosti či reklamace učiněné jakoukoli formou. Upřednostňuje se však písemná forma včetně elektronické. 
Stížnosti lze podat:

 1. písemně - na adrese: Bohemia Investment s.r.o., Brabcova 1159/2, 147 00 Praha 4
 2. písemně - elektronickou poštou na adrese: office@bohemiainvestment.cz
 3. telefonicky na telefonním čísle: +420 241 442 732
 4. osobně na adrese: Bohemia Investment s.r.o., Brabcova 1159/2, 147 00 Praha 4

Jak je to s potvrzením podání reklamace či stížnosti?
Přijetí stížnosti či reklamace Vám Společnost potvrdí. Potvrzení Vám bude doručeno e-mailem jako odpověď na e-mail kterým jste stížnost podali, nebo na e-mail který jste odsouhlasili pro komunikaci se Společností. Jestliže nesouhlasíte s e-mailovou komunikací, můžete požádat o zaslání potvrzení jiným způsobem.

Co by měla reklamace či stížnost obsahovat?
Ze stížnosti by mělo být zřejmé: 

 1. kdo ji podává (Stěžovatel)
 2. kontaktní údaje Stěžovatele
 3. jaké věci (služby) se týká
 4. v čem spočítá tvrzené pochybení Společnosti
 5. co sleduje

a měla by být (není-li činěna osobně nebo telefonicky) podepsána a datována; vyřizují se však i stížnosti anonymní.

Ve stížnosti můžete zvolit Vámi upřednostňovaný způsob komunikace.

Vyřízení reklamace či stížnosti nám usnadníte, připojíte-li doklady, které se reklamace či stížnosti týkají.

Kdo bude reklamaci či stížnost posuzovat?
Stížnost či reklamaci nesmí vyřizovat (rozhodnout o ní) žádný Pracovník Společnosti, který se jakkoli přímo podílel na vzniku okolností, proti nimž stížnost či reklamace směřuje. To nevylučuje, aby takový Pracovník podal ke stížnosti či reklamaci své vyjádření.
Stížnosti vyřizují k tomu pověření Pracovníci Společnosti. Opakovanou stížnost vyřizuje jiný Pracovník Společnosti než ten, který se podílel na vyřizování Stížnosti původní.

Do kdy bude reklamace či stížnost vyřízena?
Vaše reklamace či stížnost budou vyřízeny nejpozději do 30 dnů od jejich podání. V téže lhůtě Vás o způsobu vyřešení reklamace či stížnosti vyrozumíme. 

Tato lhůta se však prodlužuje o dobu, po kterou trvalo doplňování či objasňování Vaší reklamace či stížnosti v případě, že byla původně nejasná, nesrozumitelná, nečitelná, nebylo-li zřejmé, čeho se týká anebo trpěla-li jinou vadou, pro kterou ji nebylo možno původně vyřídit.

Přijetí Stížnosti nemá odkladný účinek na plnění veškerých povinností vyplývajících ze smluvního vztahu.

Jak se o způsobu vyřízení reklamace či stížnosti dozvíte?
O způsobu vyřízení reklamace či stížnosti Vás vždy budeme informovat písemnou nebo elektronickou formou, ledaže požádáte o zaslání informace jiným způsobem. 


Co když nebudete s vyřízením reklamace či stížnosti spokojeni?
Nebudete-li s vyřízením reklamace spokojeni, můžete podat opakovanou reklamaci či stížnost, o které bude rozhodovat jiný Pracovník Společnosti než ten, který se podílel na vyřizování Stížnost původní.

Co když nebudete spokojeni ani s vyřízením opakované reklamace či stížnosti? 
Nebudete-li spokojeni ani s vyřízením opakované reklamace či stížnosti, můžete se ještě v rámci mimosoudního řešení věci obrátit na:

 1. finančního arbitra v případě sporů vyplývajícího ze smlouvy o životním pojištění.
  Kancelář finančního arbitra lze kontaktovat:
  - osobně nebo poštou na adrese Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1
  - telefonicky na čísle + 420 257 042 070
  - emailem na adrese arbitr@finarbitr.cz
  - prostřednictvím datové schránky s ID qr9ab9x
  Bližší informace o mimosoudním řešení sporů prostřednictvím finančního arbitra lze najít na internetových stránkách finančního arbitra www.finarbitr.cz

 2. V případě, že se jedná o spor vyplývající ze smlouvy o neživotním pojištění nebo s ní související, máte právo obrátit se na Českou obchodní inspekci kdykoliv po dobu trvání této smlouvy. 
  Českou obchodní inspekci lze kontaktovat:
  - poštou na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2
  - telefonicky na čísle 296 366 360
  - prostřednictvím elektronické podatelny na adrese http://www.coi.cz/cz/e-podatelna-elektronicky-kontakt-na-coi/
  - prostřednictvím datové schránky s ID x7cab34

  Bližší informace o České obchodní inspekci jsou dostupné na internetových stránkách www.coi.cz.
 3. Českou národní banku, v souvislosti s činností Společnosti jako samostatného pojišťovacího zprostředkovatele dle zákona o distribuci pojištění bez časového omezení.

  Českou národní banku lze kontaktovat:
  - poštou na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
  - telefonicky na čísle 224 411 111, popř. na čísle Zelené linky: 800 160 170
  - prostřednictvím elektronické podatelny na adrese podatelna@cnb.cz
  - prostřednictvím datové schránky s ID 8tgaiej

Bližší informace o České národní bance jsou dostupné na internetových stránkách www.cnb.cz

Hlášení porušení nebo hrozícím porušení zákona o distribuci pojištění a zajištění
Pro naplnění požadavku daného §48 zákonem č. 170/2018 o distribuci pojištění a zajištění, jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, zavedla společnost Bohemia Investment s.r.o. možnost hlásit porušení nebo hrozící porušení těchto zákonů a předpisů prostřednictvím zvláštního, nezávislého a samostatného komunikačního kanálu.

Hlášení neslouží k činění oznámení týkajících se porušení nebo hrozícího porušení jiných právních předpisů, než je zákon o distribuci pojištění a další předpisy o distribuci pojištění, k pokládání dotazů či podávání běžných stížností týkajících se pojištění. Pro tyto případy lze použít jiný komunikační kanál (reklamační řád, kontakt na společnost).

Hlášení lze podat anonymně. V hlášení specifikujte přesný popis toho, v čem porušení nebo hrozící porušení zmíněných předpisů spatřujete. Ochrana osoby podávající hlášení je zaručena. Pokud od nás očekáváte odpověď, žádáme vás o sdělení vašich kontaktních údajů. Pokud odešlete hlášení berete prosím na vědomí, že společnost Bohemia Investment s.r.o. bude zpracovávat vaše kontaktní údaje pro účely plnění zákonných povinností podle zákona č. 170/2018 Sb. Informační memorandum o zpracování osobních údajů naleznete v části Ochrana osobních údajů.

Hlášení lze provést:

 1. písemně na adrese: Bohemia Investment s.r.o., Brabcova 1159/2, 147 00 Praha 4
 2. elektronickou poštou na adrese: office@bohemiainvestment.cz  (do předmětu zprávy uveďte slovo whistleblowing)
 3. nebo podáním hlášení (viz formulář níže)