• pojištění malých a středních podnikatelů
  • Obsahuje prakticky veškeré druhy pojištění majetku a odpovědnosti za škodu včetně odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně provedenou prací.
 • cestovní pojištění
  • Cestovní pojištění umožní Vašim zaměstnancům vyjíždět do celého světa v klidu a s pocitem bezpečí. Slouží ke krytí celé řady rizik - úrazu, náhlého onemocnění, odcizení zavazadel nebo nechtěně způsobené škody. Rozsah pojistné ochrany můžete samozřejmě nastavit tak, jak Vám bude vyhovovat.
 • živelní pojištění
  • Toto pojištění je určeno k ochraně Vašich movitých i nemovitých věcí. Jeho podstatou je pomáhat Vám v případech, kdy dojde k poškození nebo zničení pojištěné věci v důsledku řádění živlů.
 • povinné ručení
  • Běžně užívaný, i když ne zcela přesný výraz pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, uzavíraného dle zákona č.168/1999 Sb. Toto pojištění je povinné pro všechna vozidla, která se pohybují na pozemních komunikacích.
 • havarijní pojištění
  • Patří díky značné frekvenci škod z havárií a odcizení mezi nejčastěji uzavírané druhy pojištění. Zpravidla poskytuje komplexní ochranu motorových vozidel jejich součástí a vybavení před poškozením či zničením v důsledku živelné události, dopravní nehody, úmyslného poškození, odcizení či loupeže.
 • doplňková havarijní pojištění
  • Obsahuje zejména pojištění skel vozidla, pojištění zavazadel ve vozidle a pojištění pro případ nákladů za nájem náhradního vozidla.
 • skupinové (flotilové) pojištění motorových vozidel
  • Komplexně pokrývá všechna významná rizika spojená s provozováním Vašeho vozového parku.
 • pojištění majetku
  • Předmětem pojištění majetku mohou být budovy a věci movité (výrobní a provozní zařízení, zásoby). Pojištění majetku se sjednává na novou hodnotu (tj. částku, kterou je nutno vynaložit na znovupořízení nové věci) nebo na časovou hodnotu (hodnota snížená o opotřebení majetku).
 • pojištění přepravy
  • Tento druh pojištění je možné zprostředkovat ve dvou variantách: buď jako pojištění vztahující se na konkrétní přepravu (pojištění zásilek) nebo jako paušální pojištění vztahující se na konkrétní automobil (pojištění nákladu).
 • pojištění odpovědnosti
  • Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu se sjednává pro případ, kdy podnikatel způsobí v souvislosti se svou podnikatelskou činností třetí osobě škodu, kterou musí nahradit.
 • pojištění přerušení provozu
  • Toto pojištění je důležitým doplňkem souhrnného pojištění majetku, pojištění elektroniky a strojů. Zabrání pojištěnému podniku snížení výkonnosti a zajistí plynulé pokračování činnosti a další rozvoj podniku v případě vzniku škody, a to až do doby, než podnik dosáhne svého původního postavení na trhu.
 • pojištění stavební a montážní
  • Toto pojištění je určeno pro krytí škod, ke kterým může dojít v souvislosti se stavebním nebo montážním projektem.
 • pojištění managementu
  • Jedná se o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou způsobila fyzická osoba v souvislosti s výkonem funkce člena statutárního orgánu a dozorčí rady nebo v souvislosti s výkonem jiné vedoucí funkce v podniku. Pokud porušením povinností pojištěných osob vznikne přímo obchodní společnosti nebo třetí osobě finanční škoda, bude ze strany pojišťovny uhrazena společně s náklady právního zastoupení v případném soudním sporu.
 • penzijní připojištění zaměstnanců
  • Cílem penzijního připojištění je dát každému občanovi možnost zabezpečit si s předstihem na důchod takovou výši doplňkových příjmů, jakou si sám zvolí.
 • pojištění pohledávek
  • Cílem pojištění pohledávek je ochránit firmy podnikající v různých oborech proti škodě způsobené nesplacením pohledávek v případě platební nevůle či platební neschopnosti jejich odběratelů.
 • pojištění plodin, lesů a hospodářských zvířat
  • Pojištění plodin a lesů Vám zajistí, že se Vaše hospodářství nedostane do finančních problémů ani v případě živelních událostí, pojištění zvířat chrání chovatele před ztrátami vzniklými v důsledku uhynutí, utracení nebo nucené porážky chovaných zvířat.
 • pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře
  • Cílem pojištění je ochránit zákazníky cestovních kanceláří v případě jejich úpadku.
 • pojištění lodí
  • Speciální druh pojištění, který může zahrnovat, jak pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem plavidla, tak i majetkové škody na plavidle samotném.

V případě zájmu a více informací o možnostech nás kontaktujte na tel.: +420 241 442 732, +420 602 522 898