KODEX ETIKY SPOLEČNOSTI BOHEMIA INVESTMENT s.r.o.

15. 07. 2021

Bohemia InvestmentČlánkyBlog › KODEX ETIKY SPOLEČNOSTI BOHEMIA INVESTMENT s.r.o.


Úvod
Naše činnost se řídí zásadami, které jsou uvedeny v Kodexu etiky pojišťovacího makléře. Tento kodex respektuje Kodex etiky v pojišťovnictví, schválený Českou asociací pojišťoven a úzce navazuje na jeho ustanovení.

Společnost Bohemia Investment s.r.o. prosazuje pravidla Kodexu etiky a dbá na jejich dodržování s cílem posilovat dobrou pověst pojišťovacích makléřů.

Společnost Bohemia Investment s.r.o. hájí především zájmy svých klientů, zpracovává pro ně optimální pojistné programy jak z hlediska jejich potřeb, tak z hlediska nabídky pojistného trhu. Přitom respektuje platné právní předpisy, uchovává obchodní tajemství svých klientů a dbá na dodržování níže uvedených norem: 


OBECNÉ ZÁSADY CHOVÁNÍ MAKLÉŘSKÉ SPOLEČNOSTI BOHEMIA INVESTMENT s.r.o.

 • jako nezávislý zprostředkovatel pojištění je povinna vybrat a navrhnout klientovi jen takové pojištění, jež nejlépe odpovídá potřebě pojistné ochrany klienta;
 • respektuje pravidla hospodářské soutěže a obchodních zvyklostí, vyvaruje se používání nepravdivých a pomlouvačných výroků o svých konkurentech;
 • důsledně se vyvaruje všeho, co by mohlo porušit důvěru klientů a vyvolat zkreslený dojem o jejích službách;
 • veškerou reklamu vede pravdivě v souladu s čestnou soutěží bez prvků klamavé reklamy;
 • dodržuje obezřetnou personální politiku a dbá o výchovu svých zaměstnanců a spolupracovníků po profesionální etické linii;
 • disponuje takovou organizací a prostředky, které jí umožňují i v případě nepřítomnosti představitele společnosti hájit zájmy svého klienta;
 • je povinna, jako součást hospodářského odvětví v pojišťovnictví, podílet se na udržení zdravého a funkčního pojišťovacího trhu.

ZÁSADY CHOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A SPOLUPRACOVNÍKŮ SPOLEČNOSTI BOHEMIA INVESTMENT s.r.o.

 • důstojně reprezentují svoji firmu i obor pojišťovnictví, jehož jsou součástí;
 • vyvarují se všech činností, které by znamenaly konflikt jejich vlastních zájmů se zájmy firmy či pojišťovnictví jako oboru;
 • dodržují obchodní tajemství, a to i po ukončení svého pracovního poměru v pojišťovnictví,;
 • dodržují přísně pravidla etiky, zejména nezneužívají svého postavení k přijímání či vyžadování finančních či věcných výhod od kohokoliv a stejně tak nikdy obdobné výhody sami nenabízejí;
 • nepoužívají nikdy ve svůj osobní prospěch informace a materiály své firmy ani svých klientů;
 • v zájmu zvyšování svých profesních znalostí pečují soustavně o své vzdělávání.

ZÁSADY CHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI BOHEMIA INVESTMENT s.r.o. VE VZTAZÍCH KE KLIENTŮM

 • dodržuje zásady mlčenlivosti o všech skutečnostech týkajících se pojištění klientů;
 • poskytuje zásadně úplné, pravdivé, nezkreslené a srozumitelné informace o pojišťovnách, pojistných produktech a jejich ceně;
 • nesjednává pojištění se spekulativními záměry;
 • neakceptuje požadavky klienta na sjednání pojištění s nečestnými úmysly;
 • je odpovědný za komplexní analýzu rizik, zpracování návrhů pojistných programů, konzultační a poradenskou činnost, správu uzavřených pojištění a součinnost při pojistných událostech;
 • musí umístit pojištění za cenu a podmínek předložených pojistitelem;
 • nepoužívá za účelem získání klienta nekalých a neetických praktik vůči konkurenci.


ZÁSADY CHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI BOHEMIA INVESTMENT s.r.o. VE VZTAZÍCH K POJIŠŤOVNÁM

 • nikdy není závislá na kterémkoliv pojistiteli;
 • má aktuální přehled o stavu pojistného trhu, o jednotlivých pojistitelích a jejich produktech;
 • při umisťování obchodu se chová nestranně a profesionálně, vyvaruje se zejména jakýchkoliv pomluv, či protěžování některého z pojistitelů;
 • s pojistiteli udržuje dobré vztahy spolupráce, zakotvené zpravidla v dílčích smlouvách o spolupráci.

UPLATŇOVÁNÍ KODEXU ETIKY SPOLEČNOSTI BOHEMIA INVESTMENT s.r.o. A SANKCE ZA JEHO PORUŠENÍ

 • společnost Bohemia Investment s.r.o. se při své činnosti řídí zásadami uvedenými v tomto Kodexu;
 • při porušení některého z ustanovení Kodexu budou vůči zaměstnanci či jiné osobě vykonávající činnost pro společnost Bohemia Investment s.r.o. uplatněny příslušné kroky dle rozhodnutí vedení společnosti.